Ime projekta i broj ugovora:

COMON – Monitoring obalnog područja koristeći višeskalne metode [Eng. Coastal zone monitoring using multi-scaling methods] – KK.01.1.1.07.0033

Opis projekta (ukratko):

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (https://strukturnifondovi.hr/).

Istraživački tim s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) Sveučilišta u Splitu  temljem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ „Ulaganje u znanost i inovacije dobiva potporu za provedbu projekta pod nazivom COMON – Monitoring obalnog područja koristeći višeskalne metode, voditelja prof.dr.sc. Roka Andričevića. Projektni partneri je Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.

Podaci i analize pokazatelja stanja voda ukazuju na činjenicu da su vodni resursi izloženi utjecaju ljudskih aktivosti. Utjecajem se smatra kumulativna posljedica opterećenja vodnih resursa koju nije uvijek lako kvantitativno opisati, jer ne postoji jednostavni monitoring program za opis kompleksnih utjecaja kao što je nestanak vrsta, gragmentacija staništa, eutrofikacija i druge promjene u vodnim resursima. Utjecaj se smatra značajim kod vodnih tijela kod kojih je kakvoća vode po bilo kojem elementu kakvoće ispod propisanih standarda. Za takva vodna tijela traba planirati i provesti odgovarajuće mjere kako bi se zaustavili negativni trendovi i vodna tijela po mogućnosti dovela u dobro stanje.

Hrvatski dio Jadranskog mora, zbog svoje izrazito duge obalne linije i velikog broja otoka, suočen je sa značajnim antropogenim pritiscima koji su posljedica gospodarskog razvoja te sve izraženijim utjecajima klimatskih promjena. Nadležne institucije u Hrvatskoj, kao članice EU, obvezne su u skoroj budućnosti provoditi integralno upravljanje obalnim područjem sukladno Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (engl. Marine Strategy Framework Directive – MSFD) i Okvirnoj Direktivi o Vodama (ODV) u cilju postizanja dobrog ekološkog statusa morskog okoliša. Svakako najzahtjevniji element provođenja navedenih direktiva je uspostava sustava monitoringa kakvoće voda u cilju određivanja ekološkog i kemijskog statusa koji će se morati kontinuirano provoditi na svim vodnim tijelima površinskih i podzemnih voda, a poglavito se to odnosi na monitoring obalnog područja što predstavlja temeljni fokus COMON projekta.

Trajanje projekta: 

36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta:

914.377,24 EUR (6.889.375,34 HRK)

Razdoblje provedbe projekta:

21.12.2020. – 21.12.2023.

Iznos EU sredstava: 

734.982,46 EUR (5.537.725,34 HRK)